Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


24.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова правлiння       ПЛОТНIКОВА ГАННА ФЕДОРIВНА
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УЛЬТРА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03039, м. Київ обл., м. Київ, Голосiївська, буд. 7, корп.3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
33152597
5. Міжміський код та телефон, факс
0445254948 0445254948
6. Адреса електронної пошти
a.plotnikova@ultra-insure.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://icu.emitents.net.ua/ua/   24.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 23.04.2019 5500 10578 51.99471
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного товариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв - 23.04.2019р. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру - предметом правочиныв є майно, роботи, послуги (в т.ч. надання/отримання позик (поворотних фiнансових допомог), гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 5 500 000,00 грн. (п'ять мiльйонiв п'ятсот тисяч гривень 00 копiйок), але за умови надання Наглядовою радою Товариства згоди на вчинення таких правочинiв до моменту їх вчинення. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 10578 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 51,9974% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 10 000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 9975, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 9975; "проти" - вiдсутнi