Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


24.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова правлiння       ПЛОТНIКОВА ГАННА ФЕДОРIВНА
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УЛЬТРА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03039, м. Київ обл., м. Київ, Голосiївська, буд. 7, корп.3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
33152597
5. Міжміський код та телефон, факс
0445254948 0445254948
6. Адреса електронної пошти
a.plotnikova@ultra-insure.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://icu.emitents.net.ua/ua/   24.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2019 припинено повноваження Голова наглядової ради Пухляк Олена Анатолiївна 0
Зміст інформації:
Повноваження Голова наглядової ради Пухляк Олени Анатолiївни припинено 23.04.2019 р.(дата вчинення дiї 23.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 2 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв.
23.04.2019 припинено повноваження Член наглядової ради Мякенька Олена Миколаївна 0
Зміст інформації:
Повноваження Член наглядової ради Мякенької Олени Миколаївни припинено 23.04.2019 р.(дата вчинення дiї 23.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв.
23.04.2019 припинено повноваження Ревiзор Сабiтова Тетяна Анатолiївна 0
Зміст інформації:
Повноваження Ревiзор Сабiтова Тетяна Анатолiївна припинено 23.04.2019 р.(дата вчинення дiї 23.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 1 рiк. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв.
23.04.2019 обрано Голова Наглядової ради Москаленко Вiктор Анатолiйович 0
Зміст інформації:
Голова Наглядової ради Москаленко Вiктор Анатолiйович обрано 23.04.2019 р.(дата вчинення дiї 23.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 14.10.2008 до 31.08.2016 р. - ПРАТ "СК"АЛЬЯНС" - кур'єр. З 08.08.2016 р. - ФОП (дiяльнiсть страхових агентiв), з 13.12.2018 р. - ТОВ "АЛЬТАIР-АКТИВ" - директор. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ "ФIНАНС-ГРУП" .
23.04.2019 обрано член Наглядової ради Снiжко Євген Валеррiйович 0
Зміст інформації:
член Наглядової ради Снiжко Євген Валеррiйович обрано 23.04.2019 р.(дата вчинення дiї 23.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 04.03.2009 до 16.04.2015 - ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" , юрисконсульт. З 01.04.2015 р. - ФОП (дiяльнiсть у сферi права), з 13.12.2018 р. - ТОВ "ФIНАНС-ГРУП" - директор.. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера ТОВ "ФIНАНС-ГРУП"
23.04.2019 обрано член Наглядової ради Макарова Наталiя Вiкторiвна 0
Зміст інформації:
член Наглядової ради Макарова Наталiя Вiкторiвна обрано 23.04.2019 р.(дата вчинення дiї 23.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - 01.10.2005 р. - ПРАТ "СК "АЛЬЯНС", директор ПРДСТАВНИЦТВА ПРАТ "СК "АЛЬЯНС" У М. ДНIПРО". Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв. Посадова особа є представником акцiонера - ТОВ "ФIНАНС-ГРУП"
23.04.2019 обрано Ревiзор Мiгунова Вiкторiя Валерiївна 0
Зміст інформації:
Ревiзор Мiгунова Вiкторiя Валерiївна обрано 23.04.2019 р.(дата вчинення дiї 23.04.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - з 01.11.2006 р. ПРАТ "СК "АЛЬЯНС", заступник головного бухгалтера. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв.