Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


24.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова правлiння       ПЛОТНIКОВА ГАННА ФЕДОРIВНА
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УЛЬТРА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03039, м. Київ обл., м. Київ, Голосiївська, буд. 7, корп.3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
33152597
5. Міжміський код та телефон, факс
0445254948 0445254948
6. Адреса електронної пошти
a.plotnikova@ultra-insure.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://icu.emitents.net.ua/ua/   24.04.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 23.04.2019 3500.65 10578 33.09369
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину - 23.04.2019, назва уповноваженого органу, що його прийняв - загальнi збори акцiонерiв. Предмет правочину - продаж частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Профбудконсалт" згiдно договору купiвлi-продажу №28/12-1/18 вiд 28.12.2018р. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства - 3500649,90 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 10578 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 33.09369% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 10 000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 9975, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 9975; "проти" - вiдсутнi Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi законодавством, якщо вони визначенi статутом акцiонерного товариства - вiдсутнi.