Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


21.12.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова правлiння       Петренко Олег Петрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УЛЬТРА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03039, м. Київ обл., м. Київ, Голосiївська, буд. 7, корп.3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
33152597
5. Міжміський код та телефон, факс
0445254948 0445254948
6. Адреса електронної пошти
a.plotnikova@ultra-insure.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://icu.emitents.net.ua/ua/   21.12.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.12.2019 припинено повноваження Голова правлiння Петренко Олег Петрович згоди немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УЛЬТРА» (протокол № 4 вiд 20 грудня 2019 року)
Петренко Олег Петрович (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) з 20.12.2019 року звiльнено (вiдкликано) з посади Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УЛЬТРА" (далi - Емiтент). Посадовою особою трудового контракту не пiдписано та не приступив до виконання своїх обов'язкiв з 17.12.2019 року. Посадова особа не володiє акцiями Емiтента та немає частки в статутному капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.12.2019 припинено повноваження Член правлiння Кравченко Лариса Миколаївна згоди немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УЛЬТРА» (протокол № 4 вiд 20 грудня 2019 року)
Кравченко Лариса Миколаївна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) з 20.12.2019 року звiльнено (вiдкликано) з членiв Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УЛЬТРА" (далi - Емiтент). Посадовою особою трудового контракту не пiдписано та не приступив до виконання своїх обов'язкiв з 17.12.2019 року. Посадова особа не володiє акцiями Емiтента та немає частки в статутному капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
20.12.2019 припинено повноваження Член правлiння Клєпiкова Тетяна Володимирiвна згоди немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «УЛЬТРА» (протокол № 4 вiд 20 грудня 2019 року)
Клєпiкова Тетяна Володимирiвна (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) з 20.12.2019 року звiльнено (вiдкликано) членом Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УЛЬТРА" (далi - Емiтент). Посадовою особою трудового контракту не пiдписано та не приступив до виконання своїх обов'язкiв з 17.12.2019 року. Посадова особа не володiє акцiями Емiтента та немає частки в статутному капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.