Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


23.12.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова правлiння       Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "УЛЬТРА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03039, м. Київ обл., м. Київ, Голосiївська, буд. 7, корп.3
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
33152597
5. Міжміський код та телефон, факс
0445254948 0445254948
6. Адреса електронної пошти
a.plotnikova@ultra-insure.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://icu.emitents.net.ua/ua/   23.12.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.12.2019 призначено Голова правлiння Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна згоди немає 0
Зміст інформації:
Голова правлiння Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна (не надано згоди на розкриття персональних данних) призначено з 23.12.2019 р. рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №5 вiд 21.12.2019, дата вчинення дiї 21.12.2019) Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв з 03.01.2012 року до 11.12.2019 року - Голова Правлiння ПРАТ СК "Брокбiзнес".